Корективен апарат за исчашени колкови по Павлик

02 Опис на производот

Медицински индикации:

-дисплазија на колкови;

-луксации и сублуксации на колк;

Карактеристики:

-специјално дизајнирани да ја постават главата на фемурот во ацетабулумот, постигнуваат флексија и умерена абдукција;

-помагаат за нормално растење и развивање на колковите;

-големината се одредува према обем на гради;