3105 Детска инвалидска количка – стандард

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Детска стандардна инвалидска количка.

Карактеристики:

-вкупна ширина (отворена) 48cm;

-вкупна ширина (затворена) 27cm;

-ширина на седиште 30 – 35 cm;

-длабочина на седиште 30cm;

-висина на потпирач за грб 35cm;

-носивост на тежина 120kg;

Медицински индикации:

G10-G13 системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем;

G24 дистонија;

G35-G37 демиелинизирачки болести на централниот нервен систем;

G60-G64 полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем;

G71-G72 болести на мионевралната спојака на мускул;

G81(G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82(G82.0-G82.5) параплегија и тетралегија;

I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

Z89(Z89.5-Z89.8) стекнат недостиг на долен екстремитет;

Z96.6 присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога;

T93.2; T93.6; T93.9 секвели од повреди на долен екстремитет;

T95.3 и T95.9 секвели од изгореници, корозии и смрзнатини;

M08 јувенилен артрит;

M30-M36 системски заболувања на сврзното ткиво;

B91 секвели од полиомиелит;

Q72 редукциски дефекти на долен екстремитет;

Индикационо подрачје – дете со низок степен на активност или неможност за самостојно управување со инвалидска количка – тогаш се препишува количка стандард – (тетраплегија, триплегија, параплегија, хемиплегија/тетрапареза, трипареза, парапареза, хемипареза од тежок степен па нема можност за движење без употреба на инвалидска количка. Ампутација на двете нозе под колена (кога протезата е медицински контраиндицирана), ампутација на една нога – ако поради клиничкиот статус не е можна примена на протеза. Тешки дегенеративни или деструктивни процеси, посттрауматски деформитети или вродени болести на долните екстремитети кога нема можност за движење со употреба на штаки или одалка.

Правото на инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда напишана од двајца лекари специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или  ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот.